OUR TERMS
& CONDITIONS
OF SALE

General terms and conditions of sale (ENG)

Last update: 01/12/2022

Art. 1 – Scope

All our deliveries and services are exclusively subject to these General Terms and Conditions of Sale, of which the buyer is deemed to have taken note. Derogating terms and conditions of the customer are not accepted unless we give express written

consent.

Art. 2 – Quote and conclusion of the contract

Our quotes are non-binding and subject to change unless otherwise stated. Any orders placed through intermediaries or directly to the end customer are only binding after we give written consent. Unless otherwise stated, all our prices are expressed in EURO (€). The price, validity, delivery conditions and other conditions stated in the non-binding quotes are applicable. The stated delivery times are indicative and non-binding unless otherwise stipulated.

Art. 3 – Transport

Our products are delivered according to the conditions in the non-binding quotes. If the goods are sold ex-warehouse, in which case the customer comes to our warehouse to collect them, transport is always at the risk of the buyer, even if we cover the transport costs. The buyer is responsible for choosing the means of transport in this case. We do not offer any guarantee either with regard to the means of transport or with regard to the transport times.

Art. 4 – Warranty

The quality and weight of the goods sold are guaranteed upon departure from our warehouses.

Any complaint regarding our deliveries as a result of transport (including packaging, weight) must be submitted in writing within eight days of receipt of the products to be valid. The buyer must therefore inspect the goods immediately upon receipt. The buyer must state any immediately observable damage on the transport document. The buyer must report any other damage or abnormalities in writing within eight days, substantiated with photos if possible.

Complaints regarding the quality of the delivered goods must be submitted in writing within two months after the delivery date, unless otherwise agreed.

In the event of a complaint, the buyer must also take all necessary measures to enable a contradictory physical inspection in the presence of both parties, possibly represented by an inspector or partner appointed by them.

Art. 5 – Liability

We are neither liable for damage that may arise from the use or industrial application of our products, nor for damage due to the misuse of our products or the users' failure to comply with local laws, standards, and regulations. In any circumstance and following consultation with and at the discretion of the producer/supplier of the material concerned, our liability is limited to either free replacement of the products found to be defective or non-conforming or the reimbursement of their price, whereby any further compensation is excluded.

Art. 6 – Force majeure and similar

In the event of force majeure or, in general, when circumstances arise which prevent, delay, or reduce manufacture or shipping, or which make it extremely difficult for us to fulfill our obligations, we may limit, terminate, or interrupt the fulfillment of our obligations, depending on the situation. Such circumstances mean: war, riot, strike, lockout, machine breakdown, fire, the unavailability of equipment, raw materials or means of transport, and restrictions of any kind imposed by public authorities.

Art. 7 – Payment

Unless expressly stated otherwise, our invoices are payable 30 days after the invoice date and in the currency stated on the invoice. If payment is made in a currency other than the currency stated on the invoice, we reserve the right to demand that the payment is still made in the correct currency. Without prejudice to our entitlement to apply the provisions of the Belgian law of August 2, 2002 on combating late payment in commercial matters, all our invoices that are not paid within 30 days of the invoice date will be subject to interest of 1% per month or partial month, by operation of law

and without notice of default. In this case, compensation of 10% of the invoice amount is also due by operation of law and without notice of default. If a price is stated on the invoice in a currency other than EURO (€), the buyer also owes any exchange loss suffered as a result of failure to pay on the due date. The products must be paid to one of the accounts stated on the invoices. If applicable, our agents and representatives may not receive payments, nor are they authorized to validly discharge them.

Art. 8 – Insolvency and changed circumstances

If the buyer becomes less creditworthy or if the buyer's legal position or financial situation changes, we reserve the right to cancel the current contracts or to request guarantees. In the absence of payments on the due date, we are

entitled by operation of law, without formalities and without prejudice to our right to compensation if applicable, to terminate the current contracts with regard to all deliveries not yet concluded, without prejudice to our rights to claim compensation for this absence.

Art. 9 – Retention of title

The delivered goods remain our full property until full payment. If the customer fails to pay, we are entitled to take back our goods after simple written notification.

Art. 10 – Applicable law – competent court

All our sales are subject to Belgian law, even if the buyer is established in a country other than Belgium. The courts of Antwerp are exclusively competent to hear any dispute. However, we reserve the right to bring disputes before the court in the buyer's domicile.

Algemene verkoopsvoorwaarden (NL)

Laatste update: 01/12/2022

Art. 1 – Toepassingsgebied

Al onze leveringen en diensten zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden, waarvan de koper geacht wordt kennis te hebben genomen. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard, tenzij mits onze schriftelijke en uitdrukkelijke

toestemming.

Art. 2 – Aanbod en sluiting van het contract

Onze offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud tenzij anders wordt bepaald. Orders die in voorkomend geval geplaatst zouden worden via tussenpersonen of rechtstreeks aan de eindklant, worden slechts bindend na onze schriftelijke toestemming. Tenzij andersluidende bepalingen worden al onze prijzen in EURO (€) uitgedrukt. Prijs, geldigheid, leveringsconditie en andere condities gelden zoals aangeboden in de vrijblijvende offertes. De opgegeven leveringstermijnen zijn, behoudens andersluidende bepalingen, richtinggevend en niet bindend.

Art. 3 – Vervoer

Onze producten worden geleverd volgens de condities in de vrijblijvende offertes. Indien de verkoop af onze magazijnen is, waarbij de klant de goederen komt afhalen, gebeurt het vervoer steeds op risico van de koper, zelfs ingeval wij de vervoerskosten dekken. De koper is hierbij verantwoordelijk voor de keuze van de vervoermiddelen. Noch inzake vervoermiddelen, noch inzake de vervoertermijnen bieden wij dan enige waarborg.

Art. 4 – Garantie

De kwaliteit en het gewicht van de verkochte goederen zijn gewaarborgd bij vertrek in onze magazijnen.

Om geldig te zijn moet iedere klacht inzake onze leveringen ten gevolge van transport (o.a. verpakkingen, gewicht) schriftelijk worden overgemaakt binnen de acht dagen na ontvangst van de producten. De koper dient daarom de goederen onmiddellijk bij ontvangst te keuren. Bij onmiddellijk waarneembare schade dient de koper dit op het vervoerdocument te vermelden. Bij andere schade of afwijkingen dient de koper dit ten laatste na acht dagen schriftelijk te melden, gestaafd met foto’s indien mogelijk.

Klachten inzake de kwaliteit van de geleverde goederen dienen schriftelijk te worden overgemaakt uiterlijk twee maanden na de leveringsdatum, tenzij anders overeengekomen.

In geval van klacht dient de koper bovendien alle nodige maatregelen te treffen om een tegensprekelijke fysieke controle in het bijzijn van beide partijen mogelijk te maken, eventueel vertegenwoordigd door een door hen aangestelde controleur of partner.

Art. 5 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die kan optreden bij het gebruik of de industriële aanwending van onze producten, noch in geval van schade te wijten aan een verkeerd gebruik van onze producten of het niet-naleven door de gebruikers van plaatselijke wetgeving, normen en reglementering. In elke omstandigheid is onze aansprakelijkheid beperkt, na consultatie van en volgens voorkeur van de producent/leverancier van het materiaal in kwestie, tot hetzij de kosteloze vervanging van de defect bevonden of niet-conforme producten, hetzij de terugbetaling van de prijs ervan, met uitsluiting van iedere verdere schadevergoeding.

Art. 6 – Overmacht e.d.m.

In geval van overmacht of in het algemeen, wanneer er zich omstandigheden voordoen die verhindering, vertraging of reducering van de fabricage of toezending tot gevolg hebben of waardoor het ons buitengewoon moeilijk wordt gemaakt onze verbintenissen na te komen, kunnen wij, naargelang de situatie, onze verbintenissen beperken, beëindigen of de nakoming ervan onderbreken. Zulke omstandigheden zijn: oorlog, oproer, staking, lock-out, machinebreuk, brand, onbeschikbaarheid van uitrusting, grondstoffen of vervoersmiddelen en beperkingen van om het even welke aard die door de openbare macht worden opgelegd.

Art. 7 – Betaling

Behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepaling zijn onze facturen betaalbaar op 30 dagen na factuurdatum en in de op de factuur vermelde munteenheid. In geval van betaling in een andere munt dan de op de factuur vermelde munteenheid, behouden wij ons het recht voor te eisen dat de betaling alsnog in de correcte munt wordt uitgevoerd. Onverminderd onze mogelijkheid toepassing te maken van de bepalingen van de Wet van 02 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand in handelszaken, brengen al onze facturen die niet voldaan werden binnen de 30 dagen na factuurdatum, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 1%

per begonnen maand. Tevens is alsdan van rechtswege zonder ingebrekestelling een schadevergoeding opeisbaar gelijk aan 10% van het factuurbedrag. Wanneer op de factuur een prijs staat die in een andere munt dan EURO (€) is uitgedrukt, is de koper tevens het gebeurlijk koersverlies verschuldigd geleden ingevolge het uitblijven van betaling op de vervaldag. De producten moeten betaald worden op een van de rekeningen die vermeld staan op de facturen. In voorkomend geval mogen onze agenten of vertegenwoordigers geen betalingen ontvangen en zijn zij evenmin gemachtigd om er op geldige wijze kwijting voor te geven.

Art. 8 – Insolventie en gewijzigde omstandigheden

Ingeval de koper minder kredietwaardig wordt of ingeval zijn rechtspositie of financiële situatie wijzigingen ondergaat, behouden wij ons het recht voor de lopende contracten op te zeggen of waarborgen te vragen. Bij het uitblijven van betalingen op de vervaldag zijn wij van

rechtswege gerechtigd, zonder formaliteiten en zonder afbreuk te doen aan ons recht op schadevergoeding indien van toepassing, de lopende contracten te verbreken met betrekking tot alle leveringen die nog dienden te worden uitgevoerd, onverminderd onze rechten om schadevergoeding hiervoor te vorderen.

Art. 9 – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze volledige eigendom tot de volledige betaling ervan. In geval van wanbetaling door de klant staat het ons vrij onze goederen terug te nemen na eenvoudige schriftelijke verwittiging.

Art. 10 – Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Al onze verkopen zijn onderhevig aan Belgisch recht, zelfs wanneer de koper in het buitenland is gevestigd. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. We behouden ons echter het recht voor geschillen aanhangig te maken bij de rechtbank van de woonplaats van de koper.

Conditions générales de vente (FR)

dernière mise à jour: 01/12/2022


Art. 1 – Champ d'application

Toutes nos livraisons et tous nos services sont exclusivement soumis aux présentes Conditions générales de vente, dont l'acheteur est censé avoir pris connaissance. Les conditions divergentes du client ne sont pas acceptées, sauf si elles font l'objet d'un accord écrit et exprès de notre part.

Art. 2 – Offre et conclusion du contrat

Nos offres sont sans engagement et sous réserve, sauf disposition contraire. Les commandes qui pourraient être passées par des intermédiaires ou directement au client final ne deviennent contraignantes qu'après notre accord écrit. Sauf disposition contraire, tous nos prix sont exprimés en EURO (€). Le prix, la validité, les conditions de livraison et les autres conditions s'appliquent tels que proposés dans les offres sans engagement. Sauf disposition contraire, les délais de livraison indiqués servent de guide et sont non contraignants.

Art. 3 – Transport

Nos produits sont livrés conformément aux conditions des offres sans engagement. Si la vente se fait à partir de nos entrepôts, avec enlèvement des marchandises par le client, le transport est toujours au risque de l'acheteur, même quand nous couvrons les frais de transport. L'acheteur est donc responsable du choix du moyen de transport. Nous n'offrons aucune garantie quant aux moyens de transport ou aux délais de transport.

Art. 4 – Garantie

La qualité et le poids des marchandises vendues sont garantis au départ de nos entrepôts.

Pour être valable, toute réclamation concernant nos livraisons résultant du transport (par exemple : l'emballage, le poids) doit être soumise par écrit dans les huit jours suivant la réception des produits. L'acheteur doit donc inspecter les marchandises dès leur réception. En cas de dommages immédiatement observables, l'acheteur doit les mentionner sur le document de transport. En cas d'autres dommages ou anomalies, l'acheteur doit le signaler par écrit au plus tard après huit jours, si possible avec des photos à l'appui.

Les réclamations concernant la qualité des marchandises livrées doivent être soumises par écrit au plus tard deux mois après la date de livraison, sauf accord contraire.

En cas de réclamation, l'acheteur doit également prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre une inspection physique contradictoire en présence des deux parties, éventuellement représentées par un inspecteur ou un partenaire désigné par celles-ci.

Art. 5 – Responsabilité

Nous ne sommes pas responsables des dommages pouvant survenir lors de l'utilisation ou de l'application industrielle de nos produits, ni en cas de dommages dus à une mauvaise utilisation de nos produits ou au non-respect par les utilisateurs des lois, normes et réglementations locales. En toute circonstance, notre responsabilité se limite, après consultation et selon la préférence du fabricant/fournisseur du matériel en cause, soit au remplacement gratuit des produits reconnus comme étant défectueux ou non conformes, soit au remboursement de leur prix, à l'exclusion de toute autre indemnisation.

Art. 6 - Force majeure et autres

En cas de force majeure ou, en général, lorsque surviennent des circonstances qui empêchent, retardent ou réduisent la fabrication ou l'expédition ou qui rendent extrêmement difficile l'exécution de nos engagements, nous pouvons, selon la situation, limiter, cesser ou interrompre l'exécution de nos engagements. Ces circonstances sont les suivantes : guerre, émeute, grève, lock-out, bris de machine, incendie, indisponibilité d'équipements, de matières premières ou de moyens de transport et restrictions de toute nature imposées par les pouvoirs publics.

Art. 7 – Paiement

Sauf disposition expresse contraire, nos factures sont payables 30 jours après la date de facturation et dans la devise indiquée sur la facture. En cas de paiement dans une devise autre que celle indiquée sur la facture, nous nous réservons le droit d'exiger que le paiement soit toujours effectué dans la devise correcte. Sans préjudice de notre possibilité d'appliquer les dispositions de la loi belge du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, un intérêt de 1 % sur toutes nos factures non payées dans les 30 jours de la date de facturation sera appliqué de plein droit et sans mise en demeure par mois entamé. De plus, des dommages et intérêts correspondant à 10 % du montant de la facture sont alors dus de plein droit et sans mise en demeure. Si la facture mentionne un prix exprimé dans une devise autre que l'EURO (€), l'acheteur est également responsable de toute perte de change subie du fait du non-paiement à la date d'échéance. Les produits doivent être payés sur l'un des comptes mentionnés sur les factures. Le cas échéant, nos agents ou représentants ne peuvent recevoir aucun paiement et ne sont pas non plus autorisés à en donner quittance de façon valable.

Art. 8 – Insolvabilité et changement de circonstances

En cas de détérioration de la solvabilité de l'acheteur ou de changement de sa situation juridique ou financière, nous nous réservons le droit de résilier les contrats en cours ou de demander des garanties. En cas de non-paiement à la date d'échéance, nous serons autorisés de plein droit, sans formalités et sans préjudice de notre droit à une indemnisation le cas échéant, à résilier les contrats en cours pour toutes les livraisons restant à effectuer, sans préjudice de nos droits à une indemnisation à ce titre.

Art. 9 – Réserve de propriété

Les marchandises livrées restent notre entière propriété jusqu'à leur paiement intégral. En cas de non-paiement par le client, nous sommes libres de reprendre nos marchandises sur simple notification écrite.

Art. 10 – Droit applicable – tribunal compétent

Toutes nos ventes sont soumises au droit belge, même lorsque l'acheteur est établi hors de Belgique. En cas de litige, seuls les tribunaux d'Anvers sont compétents. Nous nous réservons toutefois le droit de porter les litiges d

Do you have any questions?
Don't hesitate to contact our team.

CONTACT